استاندارد EMC در راه اندازی دیتاسنتر

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

EMC  مفاهیم جامعي را تشکيل مي دهد که در نحوة انتخاب سيستم کابل کشي (داراي پوشش یا بدون پوشش) نيز موثر است. ساختماني که قرار است کابل کشي در آن انجام شود بايد از لحاظ وجود اتصالات هم پتانسيل، بازبيني شود.

از مقررات محلي مربوط به اتصال زمين (ارتينگ) نيز مي بايست پيروي صورت گيرد. شکل هاي زير پيکربندي هاي مختلف را براي اجراي سيستم هاي ارتينگ نشان مي دهد. در گذشته، پيکربندي هاي درختي يا ستاره اي در حوزه هاي مخابرات، ترجيح داده مي شدند. در اين نوع سيستم ها، رساناهاي ارتينگ مختلف، در يک نقطة مرکزي ارتينگ به يکديگر متصل مي شدند. اين متد، تا حد زيادي از ايجاد  حلقه هاي اتصال زمين جلوگيري کرده و نويزهاي با فرکانس پايين را کاهش مي دهد .

امروزه، براي سيستم هاي انتقال داده فرکانس بالا، تقريبا هميشه از پيکربندي ارتينگ مش استفاده مي شود. در اين نوع ارتينگ، ساختمان به عنوان يک مرجع، مي بايست بيشترين تعداد ممکن نقاط ارت مناسب  را دارا باشد( شکل1 ). براي اين پيکربندي، مهم است که تمامي اشياي فلزي در ساختمان با استفاده از قطعات اتصالي مناسب، به سيستم ارتينگ، متصل شوند.  عناصر اتصال بايد تا حد ممکن ناحيه سطح رساناي بزرگي داشته باشند تا بتوانند رخدادهاي فرکانس بالا را هدايت کنند (براي مثال، تسمه هاي ارتينگ، مسير هاي فلزي، لينک هاي خطي و غيره).

براي ساختمان هايي که در آنها ارتينگ دائمي با استفاده از مش امکان پذير نيست، شرايط مي تواند با ساخت ارت توسط سلول هاي مش بهتر شود. اين نوع ارت توسط مش محلي مي تواند با استفاده از کانال هاي کابل فلزي، کفه اي کاذب يا رساناهاي مس موازي ايجاد گردد. آنجايي که از کفه اي کاذب بدون ريل هاي پشتيبان براي پنل هاي کف استفاده مي شود، پشتيبان هاي پنل مي بايست در يک الگوي مش اتصال يابند تا نتايج بهتري به دست آيد. در صورتي که فلزهاي مختلفي با يکديگر در ارتباط باشند، بايد به بدتر شدن احتمالي نقاط اتصال به دليل خوردگي هاي الکتروشيميايي توجه شود. فلزهاي داراي ارتباط داخلي بايد به گونه اي انتخاب شوند که پتانسيل الکتروشيميايي آنها نزديک بوده يا نقطه اتصال به طور مناسبي از تاثيرات محيطي (مانند رطوبت) محافظت شود.

   براي سيستم هاي کابل کشي عمومي داراي پوشش در کف، توزيع کننده مي بايست به سيستم ارتينگ متصل باشد. در صورتي که يک ارتينگ توسط مش در يک سطح خاص در دسترس باشد، پريز نيز مي تواند براي محافظت  بيشتر در برابر مزاحمت هاي خارجي داراي ارت باشد. براي 10GBase-T و بالاتر و انتقال در محيط هاي صنعتي  سنگين، ارتينگ براي پريزها توصيه مي شود. اين راهنماي نصب نيازمندي هاي ذکر شده در   EN 50310و EN 50174-2 را پيشنهاد مي کند.

آدرس ما بر روی نقشه

address

تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ولیعصر، روبروی وزارت دادگستری ،کوچه ولدی، مجتمع اداری و تجاری ولیعصر،برج شمالی، طبقه چهارم، واحد  ۲۴

تلفن تماس

 ( ۱۰ خط ) ۰۲۱۸۸۹۴۳۴۲۴</br>

  • فکس: ۰۲۱۸۸۹۴۳۴۲۴ داخلی 109