الزامات سخت‌افزار اتصال دهنده فیبر نوری

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سخت‌افزار اتصال دهنده فیبر نوری
الزامات کلی
این الزامات برای تمام سخت افزارهای اتصال دهنده به‌منظور برقراری ارتباط بین کابل‌های فیبر نوری به‌کار می‌روند (با در نظر داشتن استثنائات زیر) اعمال خواهد شد. الزامات TO و جدول خصوصیات نوری و مکانیکی فیبر نوری که در ادامه آمده است، فقط روی پریزهای ارتباطی اعمال می‌شود.

یادآوری- اتصال دهنده‌ها و مبدل‌های فیبر نوری تا زمانی که باز هستند و هنوز به جایی متصل نشده‌اند، باید در مقابل گرد و غبار و دیگر آلودگی‌های محیطی حفظ شوند. لازم است سطح مقطع ISO/IEC 14763-3 بررسی شده و متعاقباً در هنگام نیاز پیش از برقراری اتصال تمیز شود.

علامت‌گذاری و کدگذاری رنگی
کدگذاری سازگار اتصال‌دهنده رابط‌ها، برای مثال با تفکیک رنگ، باید برای شناسایی اتصال دهنده‌ها میان موارد زیر مورد استفاده قرار گیرد:
نوع فیبر نوری چندحالته کابلی مختلف؛ و
سخت افزار اتصال‌دهنده تک‌حالته ناسازگار (به‌طور مثال رنگ آبی برای اتصال دهنده‌ها با بست‌های PC، رنگ سبز برای اتصال دهنده‌ها با بست‌های APC).
به‌علاوه ممکن است برای اطمینان از قطبش (پلاریزیسیون) صحیح در پیونده‌های دوطرفه از روش کلیدزنی و ایجاد شناسه برای موقعیت رشته‌های فیبر استفاده شود.
یادآوری 1- این نکات علامت‌گذاری، جایگزین علامت‌گذاری یا دیگر کدها و مقررات محلی نیستند، بلکه باید علاوه بر آن‌ها رعایت شوند.
یادآوری 2- کدگذاری رنگی زیر بر اتصال دهنده‌های دوطرفه (SC (IEC 60874-19-1 و یک‌طرفه (SC (IEC 60874-14 اعمال خواهد شد. البته ممکن است برای انواع دیگری از اتصال دهنده‌ها نیز به‌کار روند.

Capture5

مشخصات نوری و مکانیکی
اتصالات فیبر نوری باید با الزامات جدول زیر تطابق داشته باشند. هر نوع اتصالاتی که تحت پوشش بخش الزامات TO نباشد، باید با کمینه الزامات عملکرد محیطی، مکانیکی و نوری معادل آن که در استاندارد IEC 60874-19-1 مشخص شده است، مطابقت کند.

جدول خصوصیات نوری و مکانیکی فیبر نوری

Capture4

الزامات TO

کابل‌های فیبر نوری ناحیه کاری باید در محل پریز و از طریق یک اتصال دهنده LC قابل دوطرفه شدن به کابل‌کشی افقی وصل شوند و این اتصال دهنده باید مطابق IEC 61754-20-1 باشد.
شبکه‌هایی مطابق با رابط‌ها و اتصال‌دهنده‌های SC-D برای الحاقات کنونی و آینده به شبکه فیبر نوری باقی بمانند. (برای اتصال ابعاد و اندازه چندحالته به استاندارد IEC 60874-19-2 مراجعه شود.)
اتصال دهنده فیبر نوری که در پریز ارتباطی استفاده می‌شود، باید مطابق الزامات ذکر شده در بالا باشد.


طرح اتصالات کابل کشی فیبر نوری
کلیات
پایداری قطبش اتصالات فیبر نوری درطرفه باید تا در سراتاسر مسیر کابل کشی به‌وسیله روش کلیدزنی و مدیریت راهبری (مثال: برچسب گذاری و ...) یا هردو حفظ شود. راهنماهای زیر برای این ارائه شده‌اند که اتصال دهنده‌ها و مبدل‌هایی که به‌درستی نصب شده‌اند، یک سامانه کابل‌کشی فیبر نوری قابل نگهداری و عملیاتی را ارائه کنند. برای تعیین میزان مناسب بودن این راه‌کارها برای کاربردهای شبکه‌ای خاص، با سازندگان این تجهیزات و متخصصین تجمیع کردن این سامانه‌ها، مشورت نمایید. به‌علاوه کلیه درگاه‌های نوری باید باید با IEC 60825 مطابقت کنند.
برای افزایش قابلیت انعطاف کابل‌کشی در پشت پریز و توزیع کننده پیشنهاد می‌شود و مانند شکل زیر (شکل پیکربندی اتصال قابل دوطرفه شدن LC به همراه مثالی از نحوه شناسایی قطبش) از اتصال دهنده‌های یک طرفه برای سربندی کابل‌های نوری افقی و اصلی استفاده شود.

در سمت ناحیه کاری پریزهای شبکه و سمت اتصال متقابل/اتصال متقاطع پنل‌های توزیع کننده، استفاده از اتصال دوطرفه باعث حذف قطبش صحیح برای ارسال و دریافت در دورشته فیبر نوری استفاده کند. در توزیع کننده نیز ترجیح داده می‌شود از مبدل دو طرفه استفاده شود که فاصله و تراز مناسب مطابق تعاریف IEC 61754-20 واسط 5 حفظ شود.
قطبش در پریز برای فیبر نوری در موقعیت A وB تعریف می‌شود. برای حفظ این قطبش در سرتاسر سامانه کابل‌کشی، مهم است که همان برای قرارگیری، کدگذاری رنگی، علامت‌گذاری و پیکربندی فیبرنوری به‌صورت پیوسته در تمام مسیر اعمال شود. یک‌بار که سامانه نصب شده و قطبش آن تأیید شود، این قطبیت در رشته فیبرهای ارسال و دریافت در سامانه کابل‌کشی فیبر نوری حفظ خواهد شد.


انواع گزینه‌های اتصال‌دهی در پریزها
در جایی که هیچ پایه قبلی از اجرای کابل‌کش فیبر نوری وجود ندارد. در پریز اتصالات LC استفاده می‌شود و باید برای شناسایی قطبش، روشی شامل هر ترکیبی از زبانه، کلیدزنی، یا برچسب‌گذاری فراهم شود. نمونه‌ای از آن را در شکل زیر می‌بینید.

Capture6

پیکربندی اتصال قابل دوطرفه شدن LC به همراه مثالی از نحوه شناسایی قطبش

 

یادآوری- سایه‌ها و علامت‌گذاری A/B فقط برای اطلاع هستند.
در جایی که از قبل شبکه‌ای بر مبنای اتصالات SC-D وجود دارد، اتصالات اضافه پریز می‌توانند با استفاده از اتصال SC-D و برای قرارگیری آن‌ها مطابق شکل زیر باشد.

Capture7

پیکر بندی اتصال دوطرفه SC

 

انواع گزینه‌های اتصال‌دهی در مکان‌های دیگر
حفظ قطبش در دیگر نقاط غیر از پریز، می‌تواند با کنترل شدید در مقابل اعمال تغییر روی اتصالات در توزیع‌کنندگان و نقاط تجمیع یا با اتخاذ پیکربندی‌های مشروح در زیر بخش انواع گزینه‌های اتصال‌دهی در پریزها انجام شود. در دیگر نقاط غیر از پریز، باید اتصال‌دهنده‌ها با الزامات محیطی، مکانیکی و نوری ذکر شده در IEC 60874-19-1 مطابقت داشته باشند، اگرچه ممکن است این اتصال‌دهنده‌ها به واسط‌های دیگری نیز متصل باشند.


انواع اتصال‌دهنده‌های دوطرفه دیگر
در طراحی استفاده از اتصال‌دهنده‌های جایگزین (جدید) (برای مثال SFF)، باید طرح شناسایی و برچسب‌گذاری مانند اتصال‌دهنده‌های دوطرفه SC باشد. در موقعیت A و B در طراحی اتصال‌دهنده‌های دوطرفه جدید، باید مانند همان موقعیت اتصال‌دهنده‌های دوطرفه SC در استاندارد IEC 60874-19-1 در بالا (پیکر بندی اتصال دوطرفه SC) باشد. در اتصال‌دهنده‌هایی که دارای زبانه هستند، این زبانه موقعیت قرارگیری اتصال‌دهنده را مانند رفتاری که کلید و سوراخ کلید نسبت به هم دارند، به طور دقیق مشخص می‌کند.


پیکربندی سربندی کابل‌های رابط
توصیه می‌شود برای اتصال کابل‌های رابط و کابل تجهیزات به مبدل‌های دوطرفه، از کابل‌های دارای اتصال‌دهنده‌های فیبر نوری دوطرفه استفاده شود.
در کابل‌های رابط فیبر نوری، چه برای اتصال متقاطع و چه برای اتصال متقابل به تجهیزات، باید که برای کابل‌ها به صورت متقاطع باشد. بدین شکل که روی یک زوج رشته فیبر، از موقعیت A به موقعیت B روی یک کابل فیبر نوری برود و از موقعیت B به موقعیت A روی فیبر نوری دیگر (مانند شکل زیر). اگر اتصال‌دهنده‌های کابل رابط فیبر نوری را بتوان به صورت تک اتصال‌دهنده جدا کرد، باید برای تشخیص موقعیت A و B، هر سر انتهایی کابل مذکور علامت‌گذاری شود. برای اتصال‌دهنده‌های با طراحی‌های جدید که دارای دو زبانه هستند، این زبانه موقعیت قرارگیری اتصال‌دهنده را مانند رفتاری که کلید و سوراخ کلید نسبت به هم دارند، به طور دقیق مشخص می‌کند.
برای اتصال‌دهنده‌های یک‌طرفه، اتصال‌دهنده‌ای که به گیرنده وصل می‌شود باید در موقعیت A لحاظ شود و اتصال‌دهنده‌ای که به فرستنده وصل می‌شود در موقعیت B باشد.

Capture8

 

آدرس ما بر روی نقشه

address

تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ولیعصر، روبروی وزارت دادگستری ،کوچه ولدی، مجتمع اداری و تجاری ولیعصر،برج شمالی، طبقه چهارم، واحد  ۲۴

تلفن تماس

 ( ۱۰ خط ) ۰۲۱۸۸۹۴۳۴۲۴</br>

  • فکس: ۰۲۱۸۸۹۴۳۴۲۴ داخلی 109